...

تعرفه مدیریت سایت

پلن C

 

مدت : 60 روزه

  • قیمت: 0 تومان

پلن B

 

مدت : 45 روزه

  • قیمت: 0 تومان

پلن A

 

مدت : 30 روزه

  • قیمت: 0 تومان

آپلود اخبار سایت (1)-گذاشتن 1تا4 پست*-اعمال تغییرات و حذفیات*-محصول گذاری (1)

آپلود اخبارسایت (2)-گذاشتن 4تا8 پست*-محصول گذاری (2)

آپلود اخبارسایت (3)-گذاشتن 8تا12 پست*-محصول گذاری (3)

تعرفه مدیریت اینستاگرام

پلن C

 

مدت : 60 روزه

  • قیمت: 0 تومان

پلن B

 

مدت : 45 روزه

  • قیمت: 0 تومان

پلن A

 

مدت : 30 روزه

  • قیمت: 0 تومان